Hem |   Kontakta oss   |   Om Ekab   |   Villkor   |   Support   |   Nytt login   |   ÅF ansökan   |   English

Försäljningsvillkor

Giltiga per 2013-12-01

Som privat konsument som handlar hos Ekab omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Tillämplighet

Ekab:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Ekab:s hemsida utgör ordinarie sortiment.
För företagskunder gäller individuella försäljningsvillkor hos Ekab Distribution AB med undantag för pris och betalning där Ekab:s villkor gäller.

Pris och Betalning

Priserna på Ekab:s hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms.
Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.
Ekab äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering.
Mellan Ekab och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige
Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast inom Sverige.
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n.400 kr inklusive moms för att täcka Ekab:s kostnader för frakt och administration.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Ordererkännande" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen.
I samband med att ordern expedieras från Ekab:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg.
Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Ekab rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut.
Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order.
Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår om varan kan skickas med Mypack eller PrivPak.
Grundfrakten är från 99kr ink moms per order för varor som levereras med Mypack,PrivPak. För gods som levereras på pall debiteras pris per sändning.

Leverans

Order, på produkter som finns i lager, mottagna före klockan 14.00 expedieras som regel samma dag.
Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern. Varor kan ev avhämtas hos Ekab efter ök. Order hos Ekab kan tyvärr ej dellevereras.
Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Ekab vanligen kan skicka varan 2 dagar efter beställning.
Lagerstatus "Ej i lager" innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid.
Försändelsen levereras med Mypack eller PrivPak endast inom Sverige.
Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri.
Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Mypack eller PrivPak..
Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du ej beställa varor med Hempaket.
Ekab står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Ekab.
Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 013-369310 eller per e-post: order@ekab.se.
Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras. OBS! Om du skall förskottsbetala din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd!

Avbeställning

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe.
Avbeställning skall meddelas Ekab per e-post till (order@ekab.se).

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Ekab debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka Ekab:s transport- och administrationskostnader.

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen.
Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Ekab direkt.
Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. Du når oss via telefon eller e-post.

Ständigt lysande/mörka pixlar på TFT-skärmar

På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT)/surfplattor finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten.
Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2
(TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen).
Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor.
I standarden ISO 13406-2 delas TFT-element in i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass III och klass IV.
TFT-element som hänförs till klass I får ej innehålla ständigt lysande eller mörka pixlar. Till denna kategori hör TFT-element avsedda för t ex militärt bruk eller för användning i medicinsk apparatur.
För TFT-element som hänförs till klass II tillåts ett visst antal ständigt lysande/mörka pixlar räknat per antal miljoner pixlar skärmen består av.
Alla TFT-element avsedda för företags- eller konsumentmarknaden faller under klass II. Klass III och IV tillåter än fler defekta pixlar men element klassade som III eller IV förekommer nästan inte på den svenska marknaden.
Ekab lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Ekab lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna.
Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits.
Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.
När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Ekab:s kundservice via vårt Kontaktcenter. Uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan.
Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.
Vid retur med av Ekab utsänd adresslapp står Ekab risken för varan från det att du lämnar den på posten.
Här finns hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen respektive distansavtalslagen.
Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med Ekab får du själv stå för frakten samt risken för varan fram till dess den mottagits av Ekab.  
Ekab Distribution AB
Molijnsväg 8
589 41 Linköping

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Ekab), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund.

Öppet köp

För varor där ångerrätten enligt distansavtalslagen gått ut kan Ekab acceptera retur mot full återbetalning av köpeskillingen i upp till 60 dagar efter fakturadatum.
För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd. Öppet köp gäller endast konsument (privatperson), ej företagskund.

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till Ekab inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan.
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.
Vid reklamation bör du kontakta Ekab.
Ange order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten.
Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan.
I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Ekab rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.
Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation.
Med användande av det av Ekab erhållna returnumret bör varan tillställas Ekab inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.
Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong).
Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.
Ekab kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.
Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 400 kr inklusive moms för att täcka Ekab:s kostnader för returen.
Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till Posten via telefon 020-23 22 21 och till Schenker 020-22 00 45 eller via Ekab.
Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat!
Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Ekab och Posten eller Schenker enligt ovan.

Ansvarar för fel

Föreligger fel som Ekab ansvarar för, åtar sig Ekab AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Ekab.
Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Ekab:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932).
Ekab bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Ekab kan ej återskapa eller ta backup på kunders data i händelse av reklamation.
Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Ekab rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.
Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör finner du på Ekab:s hemsida under rubriken ”Kundservice”.
Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.
Ekab kan i vissa fall tillhandahålla support på produkter.

Personuppgifter

Ekab är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Ekab. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte.
Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.
Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 013-369300.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Ekab:s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom.
Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar.
För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning.
Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Ekab detta och att byta ditt lösenord.

Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.
Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Ekab:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.
Ekab förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.
Ekab friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.
Vid eventuell tvist följer Ekab Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.
Alla produkter Ekab säljer kan användas i Sverige.
Force majeure, Ekab kan inte hållas ansvarig för hinder som står utanför vår makt, exempelvis produktionsstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejk eller andra oförutsedda händelser.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server

Denna publikation på www.ekab.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.
Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.
Ekab friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Informationen häri ändras periodvis.

Ekab förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.
Ekab och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
Ekab ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Ekab därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server.
De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Ekab och Ekab bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser.
Ekab tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Ekab av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare.
Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.
Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Eventuella överträdelser kommer att beivras.
Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.
Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet.
Med undantag av sådana garantier friskriver sig Ekab från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.
Ekab ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.
 
 

Nya produkter 

Ekab | Molijns väg 8, 589 41 Linköping | Tfn. +46 13 369300 | Fax. +46 13 369320

 
     
Total time : 11 ms